Autosuv

Ostatné

Štát prispeje na elektromobily a plug-in hybridy. Ako si uplatniť dotáciu?

Cenu elektromobilu si možno znížiť o 8 000 eur a cenu plug-in hybridu o 5 000 eur vďaka dotáciám od štátu. Prinášame krátky pohľad na to, ako vyzerá celý proces od registrácie, cez podanie žiadosti až po kúpu auta a refundáciu dotácie zo strany štátu.
Štát prispeje na elektromobily a plug-in hybridy. Ako si uplatniť dotáciu?

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravilo výzvu, ktorou chce motivovať ľudí k nákupu elektrických vozidiel. Celkovo vyčlenilo 5 miliónov eur vo forme dotácií pri kúpe vozidla. Dotáciu si môžu uplatniť fyzické osoby, podnikatelia a subjekty verejnej správy. Príspevok na kúpu elektromobilu činí 8 000 eur, na plug-in hybrid (hybrid nabíjateľný z elektrickej siete) 5 000 eur. Dotáciu je možné získať na osobné a úžitkové vozidlá do 3,5 t, ktorých cena neprekročí 50 000 eur vrátane DPH.

Prvý krok - online registrácia

Prvou podmienkou pre získanie dotácie je vykonanie online rezervácie na stránke www.chcemelektromobil.sk. Spustenie online rezervácie začne 11.12.2019 a možná bude z bezpečnostných a technických dôvodov (argument ministerstva) len v pracovných dňoch od 12:00 do 20:00. Po vyplnení registrácie príde žiadateľovi obratom email s jedinečným kódom a bude mu zarezervovaná požadovaná čiastky z rozpočtu na dotácie. Následne budú žiadatelia postupne kontaktovaní emailom a získajú všetky potrebné podklady pre podanie žiadosti. 

Online registrácie budú po zarezervovaní celej sumy 5 000 000 eur dočasne pozastavené. V prípade neúspešných žiadateľov sa časť zdrojov opäť uvoľní a registrácie budú pokračovať ďalej. K úplnému zastaveniu rezervácií dôjde po vyčerpaní dotácií. O prípadné storno rezervácie možno požiadať písomne prostredníctvom emailu, doručeného vykonávateľovi - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) kedykoľvek od momentu vykonania elektronickej registrácie a rezervácie zdrojov, až do momentu podpisu Zmluvy o poskytnutí dotácie zo strany žiadateľa.

Podanie žiadosti

Po vyzvaní má žiadateľ lehotu 40 pracovných dní na predloženie žiadosti. Elektronicky je možné žiadosť predložiť pomocou elektronickej schránky vykonávateľa (SIEA), zriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej správy cez službu „Všeobecná agenda“. Podáva sa vo formáte PDF s kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Listinná forma žiadosti sa predkladá v tlačenej podobe s označením na obálke „Žiadosť o poskytnutie dotácie – VÝZVA č.: 23140/2019-4210-64696– neotvárať“ na adresu:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sekcia inovácií a medzinárodnej spolupráce
Bajkalská 27
827 99 Bratislava

Žiadosť je možné doručiť doporučene, kuriérom, alebo osobne do podateľne SIEA.

Auto treba kúpiť do 12 mesiacov

Zoznam vyhodnotených žiadostí sa bude priebežne zverejňovať a úspešní žiadatelia budú mať po podpise zmluvy 12 mesiacov na to, aby si auto kúpili a predložili prílohy, špecifikované v zmluve. Prílohy súvisia s kúpou, evidenciou, poistením vozidla a publicitou projektu. Následne im štát refunduje dotáciu v lehote 20 pracovných dní. Automobil musí žiadateľ vlastniť minimálne dva roky a nebude môcť využiť leasing. Fyzická osoba-nepodnikateľ a subjekty verejnej samosprávy budú mať možnosť získať podporu na maximálne jedno vozidlo.

Tagy

Pokračovať v čítaní