Autosuv.sk

Podmienky ochrany súkromia

Podmienky ochrany osobných údajov Úvod Ochrana súkromia je pre nás nesmierne dôležitá. Naším cieľom a zámerom je realizovať naše aktivity takým spôsobom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady a princípy ochrany súkromia a najmä ochrany osobných ú

Podmienky ochrany osobných údajov

Úvod

Ochrana súkromia je pre nás nesmierne dôležitá. Naším cieľom a zámerom je realizovať naše
aktivity takým spôsobom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady a princípy
ochrany súkromia a najmä ochrany osobných údajov. Našou prioritnou zásadou je získavať a
uchovávať osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu.
Tieto podmienky ochrany osobných údajov (definujú a vymedzujú, aké osobné údaje od vás
získavame, ako ich používame, uchovávame, zabezpečujeme, zverejňujeme a spracovávame.
Prosím, pozorne si prečítajte nasledovné podmienky ochrany vášho súkromia (ďalej len
„Podmienky ochrany osobných údajov“).
Tieto Podmienky ochrany osobných údajov sú založené na našom cieli poskytovať služby
používateľovi (ďalej len „Používateľ“) pri zachovaní osobného súkromia. Ak máte akúkoľvek spätnú
väzbu, pripomienky alebo otázky týkajúce sa týchto Podmienok používania alebo portálu (ďalej len
„Portál“), pošlite nám e-mail na adresu michal.svancara@cebes.sk.

I. Definovanie pojmov v súvislosti s Podmienkami ochrany osobných údajov

1.1 Portál je webová aplikácia, ktorá poskytuje Používateľovi informácie z rôznych zdrojov, ktoré
Používateľa zaujímajú alebo sa ho nejakým spôsobom týkajú. Predstavuje bezpečný a jednotný bod
interakcie s rôznorodými informáciami, obchodnými procesmi a ľuďmi, prispôsobený individuálnym
potrebám konkrétnych Používateľov. Portál je prevádzkovaný na doméne www.autosuv.sk.
1.2 Prevádzkovateľom Portálu je Michal Švančara, so sídlom so sídlom Beňuš 316, 976 64 Beňuš, IČO:
47861967, DIČ: 1081201176, ktorý je oprávnený obchodovať s reklamným priestorom na portáli
www.autosuv.sk.
1.2.2 Prevádzkovateľ je zodpovedná osoba, ktorá je Vašim kontaktným bodom pre uplatnenie
žiadostí na základe GDPR a zároveň si plní informačnú povinnosť podľa čl. 13 a 14 GDPR spoločne
prostredníctvom týchto Podmienok ochrany osobných údajov.
1.2.3 Na Portáli pôsobí zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov (tzv. data protection officer
alebo DPO), ktorá je vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa
ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. Kontaktné údaje
zodpovednej osoby: michal.svancara@cebes.sk.
1.3 Za Používateľa portálu sa pokladá osoba využívajúca služby Portálu na osobné a nekomerčné
účely. Používateľ je osoba, ktorá je v tejto komunikácii opísaná zámenami „vaše“, „vám“, „vás“, na
ktorého sa vzťahujú tieto Podmienky ochrany osobných údajov aj Podmienky používania Portálu.
1.4 Osobnými údajmi (ďalej len „Osobné údaje) sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej
osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe
všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo
znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo
sociálnu identitu. Osobné údaje sú informácie, ktoré nám umožňujú identifikovať vašu e-mailovú
adresu, meno, adresu odosielania, telefónne číslo, používateľské mená a akúkoľvek identifikačnú
identitu.

1.5 GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných
údajov je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/497, ktoré upravuje a nahrádza
doterajší zákon o ochrane osobných údajov.
1.5.1 Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane
osobných údajov (“GDPR”) čl. 12 až 22 GDPR (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN), ktoré upravuje aj Vaše práva ako
dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov § 78 a § 79 zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525), ktoré sa na nás vzťahujú ako aj
ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia.
1.6 Pri návšteve portálu, pri registrácii na Portáli alebo pri kontakte s nami signalizujete, že ste
rozumeli a súhlasili so zhromažďovaním, používaním a prenosom vašich informácií (vrátane vašich
osobných údajov) za podmienok uvedených v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov. Ak
neakceptujete alebo nechcete byť viazaní týmito Podmienkami ochrany osobných údajov,
nepoužívajte Portál a nevyužívajte naše služby.
Tieto podmienky sa týkajú Portálu www.autosuv.sk.

II. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

2.1 Informácie, ktoré nám poskytujete priamo sami.
2.1.1 V prípade vyplnenia kontaktného formulára na Portáli, alebo kontaktovania prostredníctvom e-
mailovej adresy, nám môžete poskytnúť vaše Osobné údaje. Poskytujete ich pri prihlásení sa na
odber služieb, účasti na diskusných fórach alebo iných funkciách sociálnych médií na Portáli a pri
hlásení problému s Portálom. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete, môžu obsahovať vaše meno,
adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, užívateľské meno.
2.1.2 V prípade vyplnenia kontaktného formulára pre zasielanie správ prostredníctvom newslettera
nám môžete poskytnúť určité Osobné údaje o sebe, vrátane svojho mena, kontaktných údajov a e-
mailovej adresy.
2.2 Informácie, ktoré sú získané nepriamo, prostredníctvom používania Portálu.
2.2.1 Môžeme o vás zhromažďovať informácie o aplikáciách, prehliadačoch, zariadeniach, IP adrese či
informácie o vašej polohe. Môžeme zhromažďovať informácie o službách, ktoré používate a o tom,
ako ich používate, napríklad keď navštívite rôzne časti nášho Portálu alebo aplikácií a aké výbery
vykonávate v týchto službách. Môžeme tiež automaticky zhromažďovať určité technické informácie,
ako napríklad:
a) Informácie o zariadení
Môžeme zhromažďovať informácie o konkrétnych zariadeniach (napríklad typ zariadenia, váš model
hardvéru, verzia operačného systému, jedinečné identifikátory zariadení a informácie o mobilných
zariadeniach, ak používate mobilné zariadenie na prístup na daný web).
b) Informácie o denníkoch
Ak využívate naše služby alebo zobrazujete obsah, ktorý nám poskytneme, môžeme automaticky
zhromažďovať a ukladať určité informácie v denníkoch serverov. Tieto informácie môžu zahŕňať:

podrobnosti o používaní Portálu, ako sú vaše navigačné cesty a vyhľadávacie dopyty; adresu
internetového protokolu; informácie o udalostiach zariadenia, ako sú zlyhania, aktivita systému,
nastavenia hardvéru, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej žiadosti a adresa odkazu.
2.3 Osobné údaje poskytované od tretích osôb
2.3.1 Môžete sa tiež prihlásiť k odberu našich služieb pomocou profilu sociálnych médií. Ak vyberiete
túto možnosť, automaticky zhromaždíme vybrané Osobné údaje o vás z vášho účtu nachádzajúcom
sa v sociálnych médiách. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od nastavení ochrany
osobných údajov v sociálnych médiách, ktoré slúžia na zdieľanie takýchto osobných údajov, a môžu
zahŕňať meno, profilový obrázok, vekový rozsah, pohlavie, jazyk, krajinu a iné verejné informácie.
2.3.2 Môžeme zhromažďovať údaje od prevádzkovateľov sociálnych sietí (Google, Facebook,
Instagram). Máme prístup k informáciám, ktoré poskytujete priamo a informácie prostredníctvom
týchto služieb sociálnych sietí na základe vašich nastavení ochrany osobných údajov v týchto sieťach.
2.4 Vaše osobné údaje poskytujete dobrovoľne. Za vaše osobné údaje zodpovedáte sami.
Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov. Prevádzkovateľ
nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti
s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých osobných údajov.
2.5 V rozsahu, v ktorom vás tieto informácie môžu identifikovať priamo alebo nepriamo v kombinácii
s inými informáciami, budú to osobné údaje a budú sa na ne vzťahovať tieto Podmienky ochrany
osobných údajov.
2.6 Budeme zdieľať len anonymizované štatistické údaje o vašich aktivitách a vzoroch prehliadania zo
stránky, ktoré nemožno použiť na identifikáciu žiadneho Používateľa.

III. Účely spracúvania Osobných údajov

3.1 Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné preto, aby sme mohli:
 poskytovať naše služby a produkty;
 plniť naše zákonné a zmluvné povinnosti;
 chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.
3.2 Ak ste náš odberateľ, zmluvný partner, výherca súťaže alebo návštevník nášho Portálu, môžeme o
vás spracúvať osobné údaje na nasledovné účely:
3.2.1 Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter)
Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR
Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v súvislosti s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických
komunikáciách
Súhlas so zasielaním newslettra získavame napr. prostredníctvom nášho Portálu alebo
prostredníctvom papierových formulárov. Z odberu noviniek newslettrom je možné sa kedykoľvek
odhlásiť zakliknutím „odhlásiť“ v spodnej časti každého marketingovo zameraného emailu.
3.2.2 Cielenie a personalizácia obsahu reklamy
Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Cielenie a personalizáciu reklám v online prostredí považujeme za náš oprávnený záujem, ktorý
realizujeme tým, že sa snažíme lepšie porozumieť používateľom nášho Portálu, ktorí môžu byť
prípadnými zákazníkmi našich obchodných partnerov. Rovnako chceme lepšie rozumieť trendom a
očakávaniam používateľov Portálu pri jeho používaní. Dané spracúvanie môže zahŕňať napr.
všeobecnú analýzu správania zákazníkov pre lepšie marketingové stratégie, rozhodnutia alebo
individuálnejšiu cielenú reklamu; cielené inzerovanie produktov alebo služieb; analýza úspešnosti
rôznych marketingových kampaní (napr. Google Analytics); rozdeľovanie používateľov do viacerých
segmentov pre osobnejšiu priamu marketingovú komunikáciu (ak sú splnené podmienky pre priamu
marketingovú komunikáciu). V súlade s recitálom 47 GDPR môžu byť účely priameho marketingu
oprávneným záujmom. Ak od nás v súvislosti so spracúvaním tzv. elektronických komunikačných
metadát týkajúcich sa používania Vašich zariadení alebo internetového prehliadača vyžaduje právo
udelenie súhlasu (napr. pri určitých typoch cookies) umožňujeme Vám udeliť jednoznačným
spôsobom informovaný súhlas.
3.2.3 Zvyšovanie povedomia Portálu v online prostredí
Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR príp. čl. 9 ods. 2 písm. e) GDPR
Ak prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach (Facebook, Youtube, Instagram,
Twitter) spoliehame sa na náš oprávnený záujem spočívajúci vo zvyšovaní povedomia o Portáli v
online prostredí. Rovnako bude môcť dochádzať k určitému spracúvaniu údajov pri interakciách s
ikonami a zásuvnými modulmi (plug in) sociálnych sietí ako Facebook, Twitter, Youtube, ktoré sú
integrované do nášho webu alebo pri našej komunikácii cez online aplikáciu, ak nám píšete
interakcie, podnety, komentáre alebo zasielate digitálny obsah týkajúci sa prevádzkovania Portálu.
3.2.4 Organizovanie spotrebiteľských súťaží
Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
Naše spotrebiteľské súťaže sa riadia zmluvnými podmienkami a/alebo štatútom súťaže, ktorá má
záväzný resp. zmluvný charakter. Zapojením sa do súťaže akceptujete príslušné zmluvné podmienky
a/alebo štatút danej súťaže, pričom všetko spracúvanie nevyhnutné na účely organizovania
spotrebiteľských súťaží prebieha na právnom základe plnenia zmluvy.
IV. Zdieľanie Osobných údajov

4.1 Štandardne obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín
mimo EÚ a / alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, ak to nie je nevyhnutné. Avšak niektorí z
našich subdodávateľov alebo vyššie uvedených príjemcov osobných údajov môžu byť usadení, alebo
ich servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). USA je vo všeobecnosti
považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany. Spoločnosti, ktoré sú
certifikované podľa mechanizmu ochrany súkromia EÚ a USA (EUUS Privacy Shield) schváleného
Komisiou (EÚ) sa však považujú za podniky, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany. Každý
prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v
rámci striktného dodržiavania GDPR. V podmienkach Prevádzkovateľa dochádza konkrétne k
cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany
osobných údajov v rámci využívania služieb rôznych príjemcov osobných údajov najmä z kategórie: a)
prevádzkovateľov sociálnych sietí (Facebook, Instagram atď.), b) webová analytika Portálu (Facebook,
Google), c) poskytovateľov štatistických analýz (Google), d) poskytovatelia služieb dlhodobého
uchovávania, digitalizácie a bezpečnej likvidácie papierových záznamov a médií obsahujúcich osobné
údaje. Vo všetkých z uvedených prípadov dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do

USA v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, ktorou sa zaviedol tzv. Privacy Shield. Overenie
certifikácie príjemcu údajov je možné tu: (URL: https://www.privacyshield.gov/list).
4.2 Vo všeobecnosti v prípade potreby vykonania cezhraničného prenosu osobných údajov vždy
zabezpečíme, aby príjemcovia tretích strán boli buď certifikovaní podľa Privacy Shield, použijeme
štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou (EÚ) alebo vyžadujeme splnenie iných primeraných
záruk.

V. Doba uchovávania Osobných údajov

5.1 Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa Osobné
údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych
predpisov nevyplýva, dobu uchovávania vašich Osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym
účelom určujeme my prostredníctvom internej politiky alebo registratúrnym plánom.
5.2 Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných
údajov sú nasledovné:
5.2.1 Informovanie verejnosti masovo-komunikačnými prostriedkami
1. Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter)
Do podania námietky alebo odvolania súhlasu.
5.2.2 Cielenie a personalizácia obsahu reklamy
Do podania námietky, príp. do ukončenia reklamnej kampane.
5.2.3 Zvyšovanie povedomia o Portáli v online prostredí
Do podania námietky. Do uplynutia 3 rokov od zverejnenia komentáru na sociálnej sieti alebo v
online diskusii.
5.3 Organizovanie spotrebiteľských súťaží
5.3.1 Do riadneho ukončenia súťaže a vysporiadania všetkých záväzkov zo súťaže. Osobné údaje
výhercu môžu byť spracúvané dlhšie aj pri zverejnení jeho fotografie a na daňové účely (Kniha výhier
- doklad o odovzdaní výhry – 3 mesiace od odovzdania výhry)
5.4 Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k
spracúvaniu Osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo
anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané
Osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Naopak
v niektorých špecifických situáciách vaše Osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie ako je uvedené
vyššie, ak tak vyžaduje právny predpis alebo náš oprávnený záujem. V prípade záujmu o informácie
týkajúce sa konkrétnej retenčnej doby pre uchovávanie vašich Osobných údajov nás prosím
neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby. Skončenie jedného účelu
nevylučuje spracúvanie vašich Osobných údajov na iný účel, ktorý trvá a pre ktorého dosahovanie je
vaše Osobné údaje naďalej nevyhnutné spracúvať.

VI. Spôsob získavania Osobných údajov

6.1 Vaše Osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás. V takom prípade je získanie osobných
údajov dobrovoľné a nepredstavuje zmluvnú alebo zákonnú povinnosť. Osobné údaje nám môžete
poskytnúť rôznymi spôsobmi napr.: komunikáciou s nami; registráciou na Portáli; zapojením sa do

nami organizovanej súťaže; účasťou na aktivitách Portálu na sociálnej sieti; vyplnením a odoslaním
kontaktného formulára s vašimi pripomienkami alebo otázkami.
6.2 Vaše Osobné údaje však môžeme získať aj od spoločnosti, v súvislosti s ktorou vaše osobné údaje
spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame
zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie Osobných údajov týka zmluvného vzťahu,
najčastejšie ide požiadavku, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie Osobných údajov,
môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu
alebo realizácii zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je
našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, vaše Osobné údaje
môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov.
6.3 Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame
na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.
VII. Práva dotknutej osoby

7.1 Ak o vás spracúvame Osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov,
máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti
spracúvaniu Osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.
7.2 Právo namietať máte aj voči spracúvaniu vašich Osobných údajov na základe oprávnených
záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie. Toto právo máte aj voči spracúvaniu Osobných
údajov na právnom základe verejného záujmu, ktoré však nevykonávame.
7.3 V prípade uplatnenia tohto práva vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto
oprávnené záujmy ako prevažujúce nad právami a slobodami dotknutých osôb.
7.4 GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu vašich jednotlivých práv. Ich existencia však
automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im vyhovieme, nakoľko v konkrétnom
prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky,
ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa
budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.
7.5 Ako dotknutá osoba máte najmä:
7.5.1 Právo požiadať o prístup k Osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o vás spracúvame.
Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, právo získať
prístup k týmto údajom a právo získať kópiu Osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, ak je to
technicky uskutočniteľné.
7.5.2 Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o vás spracúvame
nesprávne alebo neúplne Osobné údaje.
7.5.3 Právo na vymazanie vašich Osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
7.5.4 Právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov podľa článku 18 GDPR.
7.5.5 Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR, ak sa spracúvanie Osobných údajov zakladá
na právnom základe súhlasu podľa plnenia zmluvy.
7.5.6 Právo namietať podľa článku 21 GDPR, ak sa spracúvanie zakladá na právnom základe
oprávneného záujmu, verejného záujmu alebo ak ide o účely priameho marketingu, a to vrátane
profilovania.

7.5.7 Právo namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu podľa článku 22 GDPR.
7.5.8 Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky (URL: www.dataprotection.gov.sk) alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom
prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

VIII. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

8.1 Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich
ochrane venujeme náležitú pozornosť.
8.2 Implementovali sme všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom
zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím,
neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb.
8.3 Vaše Osobné údaje sú uložené na našich zabezpečených serveroch alebo serveroch
prevádzkovateľov našej webovej lokality, umiestnených v datacentrách v Slovenskej republike.
8.4 Portál môže obsahovať odkazy na webové stránky našich partnerských sietí, inzerentov a
pridružených spoločností. Ak sledujete odkaz na ktorúkoľvek z týchto webových stránok, vezmite
prosím na vedomie, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že
nepreberáme žiadnu zodpovednosť za tieto pravidlá. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov
na tieto webové stránky skontrolujte tieto zásady a Podmienky ochrany osobných údajov.

IX. Používanie súborov cookies a sociálnych sietí

9.1 Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie Portálu napr. tým, že umožňujú
rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním
voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti Portálu alebo spôsobu jeho
využívania pre jeho užívateľské zlepšovanie. Náš Portál používa súbory cookies najmä na účely
základného / všeobecného merania návštevnosti. Okrem toho nám tieto technológie pomáhajú
lepšie pochopiť správanie používateľov. Aj keď sú informácie zhromažďované pomocou cookies a
ďalších podobných technológií typicky neosobnej povahy, tak v rozsahu, v ktorom sú adresy IP
(Internet Protocol) a podobné identifikátory považované právnym poriadkom za osobné údaje,
zachádzame s týmito identifikátormi ako s osobnými údajmi. Súbory cookies môžu byť dočasné
alebo trvalé v závislosti od toho, ako dlho sú používané. Dočasné súbory cookies sa vymažú po
zatvorení prehliadača, trvalé súbory cookies zostanú v zariadení používateľa počas vopred
definovaného obdobia.
9.2 Google Analytics
9.2.1 Táto služba od Google Inc. je analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie
umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti Portálu. Táto funkcionalita nie je nevyhnutá
pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky Portálu a jeho zlepšovanie.
9.2.2 Prevádzkovateľ pri využívaní Google Analytics nespracúva žiadne osobné údaje a ani iné
identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) dotknutých osôb. To však
neznamená, že týmto spôsobom nedochádza k spracúvaniu vašich osobných údajov spoločnosťou
Google Inc., ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics.
9.2.3 Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor__ga. Viac o typoch
cookies, ktoré používa Google Inc. sa môžete dozvedieť tu:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk

Google Analytics na analýzu vášho správania na Portáli tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa
ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google
anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa Portálu ihneď pri jej
získavaní, čím sa posilňuje ochrana vášho súkromia. Google Inc. využíva informácie získané počas
používania Portálu, aby vyhodnotil Vaše používanie Portálu, vystavil nám reporty o aktivitách na
Portáli a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním Portálu a používaním internetu. Tomuto
spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné zabrániť vhodným nastavením internetového
prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (add on) prehliadača dostupný prostredníctvom
nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Bližšie informácie o podmienkach spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc. pri
používaní služby Google Analytics si môžete prečítať v Podmienkach ochrany súkromia:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk
9.3 Ako kontrolovať súbory cookie?
9.3.1 Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa vlastného uváženia – podrobnosti sú
uvedené napr. na www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom
počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto
prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne
upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
9.4 Sociálne siete
Odporúčame vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem
sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše Podmienky ochrany osobných údajov
vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov.
Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní vašich Osobných údajov cez naše
profily zriadené na sociálnych sieťach. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že
vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (Facebook,
Youtube, Instagram) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním vašich Osobných údajov
tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia
platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň. Bližšie informácie o
spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete v nižšie uvedenom popise
konkrétnych služieb, ktoré môže Prevádzkovateľ využívať pri profesionálnom používaní sociálnych
sietí.
9.4.1 Facebook
Na Portáli sú integrované doplnky pre sociálne médiá („doplnky“) sociálnej siete Facebook Inc., 1601
South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Spoznáte ich podľa loga Facebook
alebo podľa tlačidla „like“ („páči sa mi“) na Portáli. Pri návšteve nášho Portálu dostane Facebook
informácie, že ste navštívili Portál so svojou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo „like“ (páči sa mi)
alebo na ikonu Facebooku dostupnú na našom Portáli, pričom ste súčasne prihlásení a/alebo
registrovaní k svojmu účtu na Facebooku, obsah Portálu sa presmeruje na váš profil na Facebooku.
Následne môže Facebook vašu návštevu Portáu priradiť k vášmu používateľskému účtu. Prenos
údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku alebo nie. Prevádzkovateľ váš
upozorňuje, že pri využívaní nášho Portálu nemá žiadny vplyv na zisťované údaje a procesy
spracúvania údajov, a taktiež nám nie je známy celkový rozsah zisťovaných údajov, účel spracúvania
resp. lehoty uloženia týchto údajov. Facebook ukladá získané údaje o vás ako užívateľské profily a
používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a

nástrojom registrovaným používateľom. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä s cieľom informovať
ostatných používateľov Facebooku o vašich aktivitách na našom Portáli. Máte nárok vzniesť námietku
voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na
spoločnosť Facebook. Po skončení používania Facebooku vám odporúčame vždy sa odhlásiť najmä z
toho dôvodu, aby ste sa vyhli priradeniu vašej činnosti na internete k vášmu profilu. Ďalšie informácie
o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook získate vo
Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na nasledujúcom linku:
https://www.facebook.com/policy.php.
Pri správe našich používateľských profilov zriadených na sociálnej sieti Facebook tiež môže dochádzať
k spracúvaniu vašich osobných údajov na štatistické účely. Pri návšteve našich profilov zriadených na
Facebooku zaznamenáva Facebook okrem iného vašu internetovú IP-adresu, ako aj ďalšie informácie,
ktoré sa nachádzajú na vašom počítači vo forme „cookies“. Tieto informácie slúžia na to, aby nám ako
Prevádzkovateľovi stránky na Facebooku poskytli štatistické informácie o používaní facebookovej
stránky. Bližšie informácie o týchto štatistických informáciách („insights“) nájdete na:
https://www.facebook.com/help/pages/insights. Pri tomto spracúvaní vystupuje Prevádzkovateľ s
Facebookom ako spoloční prevádzkovatelia, pričom základné prvky dohody spoločných
prevádzkovateľov pre tento prípad sú dostupné tu:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Informujeme Vás tiež o tom, že môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook Ireland
Limited so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, ktoré sú označené ako
„data file custom audiences“ – správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže
dochádzať k spájaniu nami spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach
Facebooku a „ measurment and analytics“, v rámci ktorej Facebook spracúva v našom mene osobné
údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám prehľady
používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah. K tomuto spracúvaniu vašich osobných
údajov teda môže dôjsť v prípade, ak v rámci používania vášho používateľského profilu zriadeného na
Facebooku budete vykonávať interakcie s našim reklamným obsahom alebo s našim Portálom. V
takýchto prípadoch využívame spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie
vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky:
https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools,
https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.
V prípade, ak vám vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža, môžete voči nemu
namietať alebo môžete využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online
marketingu, ktoré sú dostupné tu: http://www.aboutads.info/choices a
http://www.youronlinechoices.eu/). Tieto online dostupné nástroje vám umožnia vo vašom
prehliadači automatizovane identifikovať digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých od
Facebooku) a vymazať ich, čím zamedzíte aj prípadnému spracúvaniu vašich osobných údajov.
V prípade, ak si želáte uplatňovať vaše práva dotknutej osoby priamo voči Facebooku môžete sa
obrátiť priamo na ich zodpovednú osobu (DPO) cez tento odkaz:
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
9.4.2 YouTube
Do ponuky nášho Portálu máme zaradené videá YouTube firmy YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San
Bruno, CA 94066, USA, ktoré sú uložené na lokalite www.youtube.com a dajú sa prehrávať priamo
z nášho Portálu. Vašou návštevou dostáva YouTube informáciu, že ste vyvolali niektorú podstránku
Portálu. YouTube ukladá o vás získané údaje ako používateľské profily a využíva ich na účely reklamy,

prieskumu trhu a/alebo na prispôsobenie svojej webovej stránky potrebám používateľov. Údaje sa
prenášajú nezávisle od toho, či YouTube poskytne používateľský profil, cez ktorý ste sa prihlásili,
alebo či neexistuje žiadny používateľský účet. Ak máte používateľský profil na YouTube a neželáte si
priradenie k svojmu profilu, musíte sa pred aktivovaním tlačidla YouTube odhlásiť. Hodnotenie
používateľského profilu sa uskutočňuje aj pre neprihlásených používateľov, predovšetkým za účelom
poskytovania vhodnej reklamy a na to, aby boli aj ostatní používatelia YouTube informovaní o vašich
aktivitách na našej webovej stránke. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto
používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na YouTube. Na prenos údajov a
využívanie vašich údajov zo strany YouTube nemá Prevádzkovateľ žiadny vplyv a pre získanie ďalších
informácií týkajúcich sa Vašej ochrany osobných údajov môžete použiť odkaz:
https://policies.google.com/privacy.
9.4.3 Iné sociálne siete
Prevádzkovateľ pri zvyšovaní povedomia o svojej činnosti využíva aj ďalšie profily zriadené na
sociálnych sieťach, Instagram (https://www.instagram.com/autosuv.sk).
X. Zmena podmienok ochrany súkromia

10.1 Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám
povinní vzhľadom na naše spracúvanie Osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo
aktualizovať. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto Podmienky ochrany
osobných údajov upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto Podmienky
ochrany osobných údajov podstatným spôsobom, túto zmenu vám dáme do pozornosti, napr.
všeobecným oznámením na Portáli na tejto podstránke alebo osobitným oznámením
prostredníctvom emailu.


Tieto Podmienky ochrany osobných údajov sú platné od 10.11.2020.

Pokračovať v čítaní